]]>
DIVENDRES, 27 DE MAIG, 2016 fins DIVENDRES, 27 DE MAIG, 2016
imprimir
Ple municipal

Aquest divendres 27 de maig se celebrarà el ple corporatiu municipal de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls. La sessió tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament, a les 19:00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA: ORDINÀRIA DE 18 DE MARÇ DE 2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 22 D’ABRIL DE 2016.

2.- DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

2.1.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 26 DE GENER DE 2016

4.2.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA SUFICIÈNCIA FINANCERA LOCAL I DE SUPORT A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS. . XBMQ- 2012-2015. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

4.4.-PROPOSTA D’ APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER A LA GESTIÓ DE COLÒNIES DE GATS DE CARRER.

4.5.-PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT TÈCNIC “ ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS. XBMQ- 2012-2015. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

2.2.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 9 DE FEBRER DE 2016

 

4.7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ.

2.3.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 8 DE MARÇ DE 2016.

3.4.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUTS ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA MITJANÇANT FONS DE PRESTACIÓ. CATÀLEG 2016.

2.4.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 22 DE MARÇ DE 2016

3.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS I L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS. ANUALITAT 2016.

3.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE SOL·LICITUD D’ACTUACIONS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DINS LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 “.

3.8.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS “ . XBMQ- 2016. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

2.1.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 5 D’ABRIL DE 2016

4.6.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT  “ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PER AL CURS 2014-2015 2a EDICIÓ. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

4.7.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL·LICITUD D’APLICACIÓ DE COEFICIENTS DE DECREMENT DELS VALORS CADASTRALS. 2017.

4.8.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA LOCAL DE CONSUM. SR. CARLOS VICO SÁNCHEZ.

3.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

4.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PRESSUPOST: REGULACIÓ DEL RÈGIM DE SUBVENCIONS. EXP. 231/2016

5.-PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 43/2016, DE 12.05.16, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE DRETS I OBLIGACIONS PENDENTS DE COBRAMENT I DE PAGAMENT D’EXERCICIS TANCATS. EXP.205/2016

6.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS I CONSTRUCCIÓ NOVA VORERA AL CAMÍ D’OLESA A VALLIRANA. LOT 1.

7.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS I CONSTRUCCIÓ NOVA VORERA AL CAMÍ D’OLESA A VALLIRANA. LOT 2. EXP.187/2016. (LOT 2 ).

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES.

 9.- PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 24/05/2016 14:18