]]>
DIVENDRES, 05 DE ABRIL, 2019
imprimir
Anunci de nou tràmit d’informació pública del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb caràcter previ a la seva aprovació provisional.


 

Per acord del Ple municipal de data 26 de març de 2019 s’ha acordat sotmetre a un nou tràmit d’informació pública el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), pel termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, amb caràcter previ a la seva aprovació provisional. Aquest tràmit d’informació pública es realitza havent-se efectuat l’aprovació inicial, havent-se incorporat les prescripcions contingudes en els informes sectorials i havent-se incorporat, en allò que s’ha cregut oportú, les al·legacions presentades en l’anterior tràmit d’informació pública. Tota persona interessada pot examinar-lo i comprovar quines són les propostes incorporades de les al·legacions presentades, així com formular novament les observacions, al·legacions i suggeriments que estimi pertinents. La documentació que integra el POUM es pot consultar a la seu de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres.

 

Darrera actualització: 05/04/2019 08:28