]]>
DIMECRES, 22 DE JULIOL, 2015
imprimir
Aquest divendres ple corporatiu municipal


Aquest divendres 24 de juliol, a les 19 hores, tindrà lloc el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, que es celebrarà a la sala de plens.

Aquest és l'ordre del dia de la sessió:

 

1.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 13 DE JUNY DE 2015.

2.- DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

2.1.- Junta de Govern da data 24 de març de 2015.

3.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR ESCOLES BRESSOLS

MUNICIPALS “ . XBMQ- 2015. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

3.4.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ DESENVOLUPAMENT POLÍTIQUES EDUCATIVES EN

MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS “ . XBMQ- 2015. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

3.5.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS “ . XBMQ- 2015.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

3.8.-ACORD DE PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ.

2.2.- Junta de Govern da data 7 d’abril de 2015.

4.3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, PER ALS

TREBALLS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LA SERRA DE RIES.

2.3.- Junta de Govern da data 21 d’abril de 2015.

4.11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE

L’ALT PENEDÈS, DEL PLA SUPRAMUNICIPAL DE DROGUES 2015-2018. EXP.109/2015.

 4.18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN RELACIÓ A LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, EN EL MARC DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL DE L’AJUNTAMENT

D’OLESA DE BONESVALLS, D’ACORD AMB LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

4.19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN RELACIÓ A LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, CONTRACTE D’INTERINITAT D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, EN MOTIU DE BAIXA PER MALALTIA DE LA PERSONA QUE LA VENIA OCUPANT, DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE

BONESVALLS.

2.4.- Junta de Govern de data 5 de maig de 2015.

4.10.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ RECURS MATERIAL SALUT PÚBLICA “ CONTROL SANITARI DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC 2015. “ . DIPUTACIÓ DE BARCELONA

4.11.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA COHESIÓ SOCIAL “ . XBMQ- 2015. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

4.12.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ MILLORA XARXA D’AIGUA POTABLE “ . XBMQ-2012-2015. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

4.14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES.

ANUALITAT 2015.( Exp. 1038/2014).

2.5.- Junta de Govern de data 19 de maig de 2015.

3.7.-ACCEPTACIÓ AJUTS DINS DEL CATÀLEG D’ACTIVITATS I SERVEIS DE LA XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT ANY 2015

2.6.- Junta de Govern de data 23 de juny de 2015

3.10.- PROPOSTA D’INDEMNITZACIONS MEMBRES TRIBUNAL PROCÉS SELECCIÓ CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, CONTRACTE D’INTERINITAT D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, EN MOTIU DE LA BAIXA PER MALALTIA DE LA PERSONA QUE LA VENIA OCUPANNT.

( EXP.88/2015).

3.11.- PROPOSTA D’INDEMNITZACIONS MEMBRES TRIBUNAL PROCÉS SELECCIÓ CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, EN EL MARC DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, D’ACORD AMB LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ( EXP.61/2015).

2.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA:

4.- PROPOSTA ACORD DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL.

5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE RETRIBUCIONS DE CÀRRECS ELECTES.

6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016.

7.- PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 22/07/2015 14:23