]]>
DISSABTE, 24 DE MAIG, 2014
imprimir
Dijous 29 de maig es celebrarà ple municipal


El proper dijous 29 de maig de 2014 a les 18:00 hores, es celebrarà el ple ordinari de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls a la casa de la vila, amb el següent ordre del dia:

 

1.-Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple ordinari de data 28 de novembre de 2013 i extraordinària de 17 de desembre de 2013.

2.- Proposta de pressa de possessió del càrrec de Regidor del Sr. Francesc Mitjans Olivella, Regidor de Convergència i Unió. 

3.- Donar compte acords de la Junta de Govern.

2.1.- Junta de Govern de data 18 de març de 2014. 

4.11.- Contractació subaltern amb minusvàlua. 

2.2.- Junta de Govern de data 28 d’abril de 2014.

3.8.- Aprovació pròrroga contractació Sr. Miguel Angel Lara i Salvador Solé.  

3.9.- Proposta d’acord d’acceptació ajut tècnic “ Redacció d’un pla director de sistemes d’informació i comunicació. Diputació de Barcelona.

2.3.- Junta de Govern de data 6 de maig de 2014. 

3.5.- Proposta d’acord d’acceptació ajut “ Suport al servei de menjador Escola Bressol 2014.Diputació de Barcelona. 

3.9.- Aprovació pròrroga de contractació Sr. Luis Blanco Sorrosal.

4.-  Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia núm.37/2014.

5.- Proposta d’aprovació de la xifra oficial de població a data 1.1.2014.

6.-Proposta d’acord, si s’escau, de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del terme municipal d’Olesa de Bonesvalls. 

7.-Aprovació del Reglament de Règim intern- Servei Jove d’Olesa de Bonesvalls.

8.- Aprovació addenda de TELEFÒNICA annexa al projecte de reurbanització i soterrament de serveis del carrer Raval. 

9.- Proposta d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació, mitjançant procediment obert, tràmit ordinari, del contracte administratiu d’obres corresponents al “ Projecte bàsic i executiu per al soterrament de serveis i reurbanització del carrer Raval d’Olesa de Bonesvalls. 

10.- Proposta d’acord de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

11.- Proposta d’aprovació moció de suport als valors socials del fet casteller.

12.- Proposta d’aprovació moció que presenta l’ACM en contra de l’aplicació de la Llei “ WERT “.

13.- Proposta d’aprovació de moció que presenta l’ACM de suport a la continuïtat de la Cooperació Municipal al desenvolupament a Catalunya i de rebuig a la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local ( LRSAL ).

14.- Proposta d’aprovació de moció que presenta l’ACM de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

15.- Proposta d’aprovació de moció que presenta el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de retirada de tots els símbols franquistes als municipis de la comarca.

17.- Proposta d’adhesió al manifest en favor de la declaració com a Parc Natural de l’Espai Natural protegit del Massís del Garraf “. 

18.-Precs i Preguntes.

 

 

Darrera actualització: 24/05/2014 12:39