]]>
DIVENDRES, 10 DE ABRIL, 2015
imprimir
Dimecres 15 d'abril ple corporatiu municipal


El proper dimecres 15 d'abril, a les 18 hores, tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls el ple corporatiu municipal, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS SEGÜENTS:

Ordinària de data 31 de juliol de 2014

Ordinària de data 26 de novembre de 2014

extraordinària i urgent de data 12 de desembre de 2014.

extraordinària i urgent de data 30 de desembre de 2014.

Ordinària de data 28 de gener de 2015

2.- DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

2.1.- Junta de Govern da data 21 de gener de 2015.

3.4.-PROPOSTA D’ APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA EN EL CONSULTORI MUNICIPAL.

2.2.- Junta de Govern da data 10 de febrer de 2015.

4.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS I EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS. CURS 2014/2015.

4.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS I L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS. ANUALITAT 2015.

4.12.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ I REDISTRIBUCIÓ AJUT “ PROGRAMA

COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL . XBMQ- 2012-2015. DIPUTACIÓ DE

BARCELONA.

4.15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI ASSESSORIA TÈCNICA CONSELL COMARCAL DE L’ALT

PENEDÈS.

2.3.- Junta de Govern da data 24 de febrer de 2015.

4.2.- PROPOSTA D’ ACCEPTACIÓ AJUT TÈCNIC - ACTIVITATS DE SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓ, LA FORMACIÓ I L’ORIENTACIÓ.” ESTRATÈGIA FAMILIAR EN L’ÚS MÉS DE SEGUR D’INTERNET I LES XARXES SOCIALS “

4.3.- PROPOSTA D’ ACCEPTACIÓ AJUT MATERIAL – SERVEI DE CORREU ELECTRÒNIC.

2.4.- Junta de Govern de data 10 de març de 2015.

4.2.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ CONSTRUCCIÓ PISTA DE PÀDEL “ . XBMQ-

2012-2015. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Ajuntament d' Olesa de Bonesvalls

Plaça de la Vila, 1, Olesa de Bonesvalls. 08795 Barcelona. Tel. 938984008. Fax: 938984007

4.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI JOVENTUT 2015-2016.

4.7.-PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE BENESTAR

SOCIAL 2015. “.DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

4.9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI FONS DE SOLIDARITAT SOREA SA.

4.10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ

3.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA:

- Decret 3/2015.- Convocatoria Ple ordinari 28.01.15

- Decret 4/2015.- Aprovació abonament 50% ajuts transport escolar(TENO). Gener

- Decret 5/2015.- Aprovació sol·licitud d’una nova comissió de Serveis de la Sra. Zaida de la Hera

Justícia.

- Decret 6/2015.- Nou nomenament Sr. Josep Joan Carbonell Figuerola.

- Decret 7/2015.- Modificació de crèdit 1/2015.

- Decret 8/2015.- Hores extres Sant Sebastià.

- Decret 9/2015.- Hores extres Carnestoltes

- Decret 10/2015.- Hores extres Nevada

- Decret 11/2015.- Aprovació abonament 50% ajuts transport escolar(TENO). Febrer

- Decret 12/2015.- Incoació de baixa d’ofici del padró d’habitants, per no residir la major part de l’any.

- Decret 13/2015.- Incoació de baixa d’ofici del padró d’habitants, per no residir la major part de l’any.

- Decret 14/2015.- Aprovació Pla pressupostari 2016-2018.

- Decret 152015.- Convocatoria Ple ordinari 25.03.15

- Decret 16/2015.- Desconvocatoria Ple ordinari 25.03.15

- Decret 17/2015.- Aprovació abonament 50% ajuts transport escolar(TENO). Març

- Decret 18/2015.- Aprovació pagaments, transferències i nòmines.

- Decret 19/2015.- Delegació funcions Alcaldia 1è Tinent d’alcalde.

- Decret 20/2015.- Delegació assistència Consell d’Alcaldes Sr. Jaume Cuscó.

4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PISCINA MUNICIPAL (APROVACIÓ PROVISIONAL)

5.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 14/2015, D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI 2016-2018.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PLANTEJAMENT DE CONFLICTE JURISDICCOINAL DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU NÚMERO 15 PROCEDIMENT ORDINARI 208/2014.

7.- MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL

8.-PROPOSTA DE MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ.

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GOOB-FIC, PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS

TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.

10.-PRECS I PREGUNTES.

 

 
Darrera actualització: 10/04/2015 15:59