]]>
DIJOUS, 21 DE MAR?, 2019
imprimir
Exposició pública del Projecte de Plànols de Delimitació de Franges de Protecció del Municipi d'Olesa


Sexposa el  projecte de plànol de delimitació al públic pel termini dun mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, quedant l’expedient a disposició de qualsevol persona que el vulgui consultar i fer-hi al·legacions, a la Secretaria de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Darrera actualització: 21/03/2019 13:53