]]>
imprimir
La Junta de Govern Local

La Junta de Govern local és integrada per l’alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al ple.

Correspon a la Junta de Govern local:
a) L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

La Junta de Govern local, per a exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple de la corporació. A Olesa de Bonesvalls, un cop cada quinze dies.

També celebra sessions extraordinàries quan el president ho decideix. Per a exercir les seves funcions d’assistència, es reuneix quan el president de la corporació ho determina.

La Junta de Govern  municipal està formada per el Sr. Alcalde i els Srs/Sra Tinents d´Alcalde segons es detalla en la taula següent:

Alcalde

Membre de la Junta de Govern

Sr. Josep Ma Tillo i Bages

1e Tinent Alcalde

Membre de la Junta de Govern

       Sr. Jesús Montaner i Altadill

2n Tinent Alcalde

Membre de la Junta de Govern

Sr. Carlos Vico Sánchez

3e Tinent Alcalde

Membre de la Junta de Govern

Sr. Jordi Ramos i Tardà

Darrera actualització: 06/02/2018 15:11
imprimir
El Ple Municipal

El Ple municipal de l´Ajuntament és el màxim òrgan del govern del municipi. Està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l´alcalde. A Olesa de Bonesvalls, el nombre de membres que componen el Ple és de 9, en proporció al nombre d´habitants.

El ple municipal de l´Ajuntament es convoca generalment, en sessió ordinaria,i es reuneix, el darrer divendres dels mesos senars, a les 19:00 hores a la Sala de Plens de l´Ajuntament.  Fora d´aquesta periodicitat, es convoquen sessions extraordinàries bé per la importància de les qüestions a tractar bé perquè la urgència per a conèixer els assumptes no permet esperar a la propera sessió ordinària.

Al ple estan convocats els 9 regidors electes, que configuren els grups municipals i que, segons les darreres eleccions locals (24 de maig de 2015) es distribueixen de la següent manera:

PSC: 3 regidors
ERC: 2 regidors
CiU: 2 regidors
GOOB: 2 regidors 

Darrera actualització: 06/02/2018 15:10
imprimir
Àrees/Regidories
Darrera actualització: 14/01/2018 20:38
imprimir
Grups municipals

Grups municipals

Els regidors de l'Ajuntament poden constituir-se com a grup municipal en funció de la candidatura local de la que formen part.

  PSC-PM    

    Grup municipal Socialista -  PSC-PM

ERC-AM  
Grup municipal Esquerra -  ERC-AM

 PDeCAT   Grup municipal  PDeCAT

GOOB


Grup municipal  Grup d’Opinió d’Olesa de Bonesvalls   GOOB-FIC

 

Darrera actualització: 14/01/2018 21:03